Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.signatigps.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) jest:

Signati sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach

ul. 3 Maja 7a/4

32-005 Niepołomice

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000707855

NIP: 6832098202

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie www.signati.pl, zwany dalej „Serwisem” są przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora Serwisu w czasie wizyty Użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, przy czym w przypadku nie podania przez Użytkownika wymaganych danych osobowych użytkownik nie będzie mógł zapisać się na: newsletter, warsztaty, szkolenia, czy otrzymać oferty handlowej.

2. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży, zapisania się na: newsletter, szkolenia, warsztaty, ewentualnie w celu otrzymania oferty handlowej od Signati.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. powyżej to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, ewentualnie dane adresowe.
 3. Podczas wizyty w Serwisie system operatora automatycznie pobiera: adres IP Użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora Serwisu podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
 4. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, zapisanie się na newsletter, szkolenia, warsztaty, czy ewentualnie w celu wysłania użytkownikowi oferty handlowej.

3. Udostępnianie danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zbierane przez operatora Serwisu mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia lub producentowi sprzętu oferowanego do sprzedaży przez Signati.
 2. Operator Serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora Serwisu podejmą działania windykacyjne względem użytkownika Serwisu. Operator Serwisu nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

4. Kontakt.

 1. W sprawach związanych z realizacją transakcji kupna – sprzedaży oraz zapisów na newsletter, warsztaty czy szkolenia Operator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacje o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody Użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator Serwisu będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, używając stosownego linku znajdującego się w stopce newslettera.

5. Zmiana danych.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora Serwisu e-mailem na adres: ado@signati.pl
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora Systemu wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji.
 3. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi Serwisu e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora Serwisu w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto Użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.
 4. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w pkt 11 poniżej.

6. Pliki cookies.

Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

7. Zabezpieczenie danych.

 1. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Do danych osobowych przetwarzanych w Systemie operatora Serwisu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

8. Odpowiedzialność.

 1. Operator Serwisu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Użytkownikom serwisu.
 2. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

9. Dane podmiotu zbierającego dane.

Podmiotem zbierającym dane jest operator Serwisu, tj. Signati sp. z o.o. z siedzibą

w Niepołomicach.

10. Zmiany w polityce prywatności.

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.signati.pl

11. Postanowienia końcowe

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu przez Użytkownika Serwisu na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@signati.pl.
 3. Użytkownik Serwisu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Napisz do nas

Na rynku dostępnych jest wiele systemów monitoringu GPS. Większość z nich jest jednak przesycona opcjami i setkami możliwości konfiguracji.